Instrukció szerzőknek

Útmutatás szerzőink részére

1. Az AGROKÉMIA és TALAJTAN-ba a következő kéziratok küldhetők be közlésre:

a) Eredeti kutatási eredményeket ismertető, ill. módszertani cikkek;
b) Beszámolók nemzetközi és hazai tudományos eseményekről és évfordulókról;
c) Áttekintő közlemények a tudományterület aktuális témáiról;
d) Ismertetők a szakterület külföldi tudományos szervezeteiről, rendezvényeiről és nemzetközi kapcsolatairól; Könyvismertetések.

2. A dolgozatok Word dokumentumként (.doc vagy .docx kiterjesztésben) küldendők az AGROKÉMIA és TALAJTAN Szerkesztőségéhez a https://submit.akademiai.com/agrokemia weboldalra feltöltve [a CIKKEK főmenü alatt a „Cikkek feltöltése" menüpontra kattintva, az Oesys online szerkesztőségi rendszerbe történő regisztráció után]. A dolgozatok terjedelme a rövid összefoglalással, táblázatokkal, ábrákkal és az irodalomjegyzékkel együtt legfeljebb 16 gépelt oldal [margók: 5 cm felső, 5,5 cm alsó, 4 cm bal, 4,5 cm jobb; Sorköz: szimpla; Betűtípus: Times New Roman (szöveg 10,5 pt, táblázatok és ábraaláírások 9,5 pt)]. A formai követelményekhez minta tölthető le itt.

3. A dolgozatok tömör és kifejező címe után feltüntetendő a szerző(k) neve és az intézet(ek) pontos megjelölése (intézet, osztály, helység) ahol a munka folyt. Az első szerző postai címét is kérjük megadni (intézet, osztály, helység, utca, házszám, E-mail).

Az 1/a. pontban jelzett dolgozatok lehetőleg egységes felépítése érdekében célszerű az alábbi szerkezeti tagolása:
a) Bevezetés (a téma felvetődése, indokolása, szakirodalmának rövid áttekintése).
b) Vizsgálati anyag és módszer.
c) Vizsgálati eredmények.
d) Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések.
e) Rövid összefoglalás (egy oldalnyi terjedelemben, tömören tartalmazza a tanulmányozott problémát, az alkalmazott vizsgálati módszereket, a kapott vizsgálati eredményeket, valamint az azokból levont következtetéseket). Az Összefoglalást követően kérünk maximum 5 kulcsszót megadni.

Kérjük, hogy az érvényes magyar helyesírás szabályai szerint fogalmazzanak, törekedjenek a magyaros nyelvhasználatra (kifejezetten kerülendő az angol szakirodalomban használt szenvedő szerkezet, mint pl. „a tápelem-tartalom az 1-es kísérletben volt megmérve").

Az 1/b–1/e. pontokban felsorolt dolgozatok szerkezetét a téma határozza meg.

4. Az 1/a. pontban szereplő dolgozatok esetében önmagában is világosan érthető, tömör angol nyelvű összefoglalót kell készíteni. Terjedelme a dolgozat témájától függ, de szöveges része ne haladja meg a 40 gépelt sort; röviden összefoglalva a vizsgálat célját, anyagát, módszerét és a kapott eredményekből levonható következtetéseket.

Az angol nyelvű összefoglalónak tartalmaznia kell a dolgozat címét, a szerző(k) nevét, az intézmény(ek) pontos megjelölését, továbbá az ábrák és táblázatok címét, az ábrák teljes jelmagyarázatát, ill. a táblázatok sorszámozott rovatainak, valamint betűvel jelzett részeinek szövegét.

5. A táblázatokat sorszámmal és címmel kell ellátni. A fej rovatait az odaírt szöveg mellett kérjük felül számozni, a táblázaton belüli, idegen nyelvre fordítandó szövegeket (pl. talajtípusok, növények elnevezése stb.) pedig folyamatosan kisbetűkkel jelölni (a) búza; b) rozs stb.). Ügyelni kell a dimenziók pontos és szabatos feltüntetésére. A táblázatok a megértéshez szükséges adatokat tüntessék fel, a tizedes jegyek számát a mérési pontossághoz célszerű igazítani.

6. A fényképek és rajzok „ábra" megjelöléssel, folyamatosan sorszámozva küldendők. Színes rajzokat és fényképeket nincs módunkban közölni! Ügyelni kell a közölni kívánt fényképek minőségére (élesség, kontraszt), valamint a rajzok áttekinthetőségére, pontosságára, gondos kivitelezésére. Az ábra címét és jelmagyarázatát ábrajegyzékben kell feltüntetni. Célszerű, hogy a rajzok minél kevesebb szöveget tartalmazzanak, ezért a több részes ábrák egyes részeit nagybetűkkel jelöljük, egy ábrán belül pedig (pl. több görbe megkülönböztetésére) kisbetűket használunk. Az alkalmazott jelzések magyarázatát az ábraaláírás tartalmazza. A közlésre kerülő ábrák mérete nem haladhatja meg a 12,5 x 18,5 cm-t.

7. A vizsgálati eredményeket vagy táblázatban, vagy ábrán közöljük, a táblázatok és ábrák adatai között ne legyen átfedés. A táblázatok és ábrák számát kérjük 3–4-ben maximálni.

8. A felhasznált és idézett irodalom jegyzékét a dolgozat végén, a szerző(k), ill. szerkesztő(k) betűrendjében kell megadni. A hivatkozott irodalom minden egyes szerzőjét jelölni kell (kerülendő az et al. használata). A szövegben a hivatkozás a szerző neve után zárójelbe tett évszámmal történik. Ha a hivatkozott szerzőnek azonos évben több közleménye is megjelent, és a dolgozatban közülük egynél többre is utalás történik, az évszám után írt kisbetűvel különböztessék meg azokat. Az irodalomjegyzék összeállításánál az alábbi szabályok irányadók:

a) Folyóiratokban megjelenő közlemények esetében a szerzők nevét, a közlemény címét, a folyóirat címét, kötetszámát, esetleg füzetszámát (zárójelben), valamint a közlemény nyitó és záró oldalszámát kell feltüntetni.
b) Könyvek esetében a szerző(k) vagy szerkesztő(k) nevét, a megjelenés évét, a mű címét, a kiadót, a kiadás helyét kell feltüntetni.
c) Könyvrészletek esetében a könyvrészlet szerzőjének nevét, a könyv meg-jelenésének évét, a könyvrészlet címét, majd a könyv (c. pont alatt felsorolt) adatait kell feltüntetni.
d) Szóbeli közléseket nem kell felsorolni, kéziratok esetében pedig csupán a szerzőt, az évszámot és a címet kell megjelölni.

9. A beküldött dolgozatok közléséről legalább két lektor véleménye alapján a Szerkesztőbizottság dönt. A szerzők a lektori véleményeket az erre rendszeresített bírálati űrlapon kapják vissza. A lektorok szükség szerint a beküldött cikkben is javításokat végezhetnek – korrektúra/változások követése funkcióval. A lektorok által megjelölt hibák, hiányosságok illetve egyéb észrevételek javítását kérjük egyértelműen jelölni (pl. piros betűvel írni a javított szövegrészt, vagy sárga háttérrel jelölni azt A cikkben történt javításoktól függetlenül, a bírálói véleményekre egy külön fájlban reagálni szíveskedjenek. Ezek hiányában a cikket automatikusan visszautasítjuk.

A szerzők a publikálhatónak minősített, végleges formátumú cikkekről camera ready levonatot kapnak, melyet 72 órán belül kérünk kijavítva visszaküldeni a Szerkesztőségbe.

A közlemények tartalmáért a szerző(k) felelős(ek). A cikk beküldésével automatikusan nyilatkoznak a szerzők, hogy az Agrokémia és Talajtan szerkesztőségébe publikálás céljából beküldött cikk nincs függő viszonyban (elbírálás alatt) más folyóiratnál. A szerző köteles eljuttatni a Szerkesztőség elérhetőségeinek egyikén a Nyilatkozat közlési és felhasználási engedélyről Green Open Access lehetőséggel c. nyomtatványt, mely itt érhető el.

Szerzők egy-egy tiszteletpéldányt kapnak a nyomtatásban megjelent folyóirat-számból, amelyet a Szerkesztőségben (MTA ATK TAKI, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.) vehetnek át.

A kérdéseiket és az esetleges problémákat az aton@iif.hu e-mail címen jelezhetik.

Csatolmány

© 2013-2021 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató