Talajtani szakmérnöki előadások térbeli talajinformációs rendszerekről és digitális talajtérképezésről

Tantárgyi tematika

1. Talajtani információk elméleti alapok

 • mi is a talaj: tulajdonságai, funkciói, talajfolymatok, talajképződés
 • talajra vonatkozó információk: szükségességük, jelentőségük, felhasználásuk, alkalmazhatóságuk, igények és kielégítésük
 • talajtani adatok: előállításuk, térbeli-időbeni heterogenitásuk, felbontásuk, megbízhatóságuk, pontosságuk, költség, kompromisszum
 • talajtulajdonságok térbeli modellezése: talajtani adatok térbelisége (pontra és foltra vonatkazó, mélységi), térképi reprezentáció, pontbeli információ térbeli kiterjesztése, talajtérképek

2.  Hazai talajinformációs rendszerek

A hazai (térbeli) talajinformációs rendszerek (TTiR) áttekintése és vázlatos összehasonlító bemutatása: előállításuk, talajtani alapjaik, érvényességük, felbontásuk, alkalmazhatóságuk, elérhetőségük, kapcsolódásaik etc.

TIM, AIIR, AIR, AGROTOPO, KDTIR, Géczy-féle térképek, PeMeTiR, 1:10.000-es térképek, (DEMETER), mintaterületi rendszerek, HunSOTER, SOVEUR, MERA, SGDBE. On-line bemutató: Tematikus Talajtani adatszerver

3. Talajtérképek felújítása, pontosságuk és megbízhatóságuk növelése

Talajtérképek, szisztematikus talajfelvételezéseken alapuló talajtérképezések, talajtani adatbázisok, térbeli talajinformációs rendszerek. Talajtani információk alkalmazásával kapcsolatos konliktusok: tematikus részletesség, tér- és időbeli felbontás, tematikus és/vagy térbeli lefedettség. A térbeli talajtani információk pontosításának és megújításának lehetőségei. Számítógép melletti és terepi reambuláció:

 • Geometriai és tematikus korrekciók
 • Tematikus pontosítás megfelelő téradatinfrastruktúra integráció révén
 • Talajfoltok térbeli finomításának lehetőségei
 • A talajtani információk terepi aktualizálása

4. Üzemi szintű agrár-geoinformációs rendszerek kialakítása

Üzemi szintű agrár-geoinformációs rendszerek szerepe: hazai és nemzetközi igények. Földügyi-, talajtani, domborzati, gazdálkodási vonatkozások: adatigény, feldolgozható adatok köre. Adatintegráció, rendszermodell. Internetes/intranetes rendszerfejlesztés és szolgáltatás. Terepi térinformatikai támogatás.Példák, on-line bemutató:

5. Nemzetközi kitekintés

Kisléptékű talainformációs rendszerek szükségessége: megbízható adatszolgáltatás kontinentális, globális környezeti és gazdasági-társadalmi folyamatok modellezési feladataihoz. Határokon átnyúló térbeli talajinformációs rendszerekre. Szerepük, előnyeik, előállításuk nehézségei (tematikus és térbeli diszkrepanciák, határmenti illesztések etc.). Példák: Soil and Terrain Digital Database (SOTER), SOVEUR, MERA, 1:1.000.000 Európai Földrajzi Talajadatbázis. Talajtani információs rendszerek és talajtani információk elérhetősége, szolgáltatása európai szinten. Az Európai Talajiroda Hálózat koncepciója. Az Európai Talajvédelmi Stratégia.

6. Talajinformációs rendszerek alkalmazási lehetőségei, rendszerintegrációk

 • a KDTiR és a CLC50
 • a KDTiR és a MEPAR
 • a Tisza vízgyűjtő hidrológiai modellezéshez használt adatbázisának összeállítása (talaj, domborzat, földhasználat)
 • nitrát bemosódásra való érzékenység térképezése regionális és kistáji szinten (sztochasztikus és determinisztikus közelítés)
 • talajdegradációs folyamatok térképezése (erózió, szikesedés, tömörödés)
 • komplex belvízveszélyeztetettség térképezés
© 2013-2020 ATK TAKI
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató